Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

green-line-img

УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

„Спечелете СПА уикенд за двама!“, провеждана от „Фонио” ЕООД за периода от 25.06.2015 г. до 29.07. 2015 г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1. „Фонио” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203152271, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Хан Аспарух 31, представлявано от Управителя Георги Миленчев.
2. Решението на „Фонио” ЕООД за провеждане на Томболата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Томболата, започва на 25.06.2015 г. и ще продължи до 29.07.2015 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 23 или т. 24. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Томболата и е обвързващ за Дружеството.
 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА
4. Промоцията се провежда на територията на София, Пловдив и Варна и обхваща търговските обекти на „Фонио” ЕООД в посочените градове или уебсайта на дружеството намиращ се на интернет адрес www.fonio.bg.
 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
5. Право на участие в Томболата придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което в периода от 25 юни до 29 юли ноември 2015 г., включително заяви желанието си чрез попълване на талон и изпращането му  на адрес: град София, ул. Хан Аспарух 31, Център за слуха Fonio или подаване в търговски обект на „Фонио” ЕООД с търговското наименование Център за слуха Fonio. Участието в томболата не е обвързано със закупуването на продукт или използването на услуга от „Фонио” ЕООД.
6. Всяко лице има право да попълни и изпрати или подаде един талон за участие, съответно да участва в томболата с една регистрация и има право да получи една награда.
7. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
8. В играта нямат право да участват служители на „Фонио” ЕООД и техни роднини по права линия без ограничения.
 

V. НАГРАДИ ОТ ТОМБОЛАТА
9. Дружеството ще проведе Томбола за наградата на 1 август 2016 г. в централния офис на „Фонио” ЕООД в град София, ул. „Хан Аспарух“ № 31, в която ще бъде изтеглен печелившия участник, заявил желанието си за участие в томболата съгласно т. 5, в периода от 25 юни до 29 юли 2016 г., който ще получи наградата, предотствена от VsichkiOferti.bg, а именно СПА уикенд за двама
10. Печелившият от томболата ще бъде изтеглен на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. Имената на печелившия участник ще бъдат обявени на Интернет-страницата: www.fonio.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившия, на Интернет-страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия.
11. Освен имената на печелившия участник, ще се изтеглят и имената двама резервни участника, в случай че печелившия от томболата не бъде открит или не потърси наградата си след уведомяване от Дружеството.
12. Дружеството предоставя като награда - СПА уикенд за двама!
13. Печелившият от Томболата ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил на талона за участие. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси до 5 (пет) дни след провеждане на Томболата наградата си, същият губи право на наградата си и тя се предоставя на изтегления резервен печеливш участник, по реда на изтегляне. В случай, че Дружеството не успее да се свърже и с двамата изтеглени резервни печеливши участника или те не потърсят наградата си в 5 (пет) дневен срок, тя остава собственост на Дружеството.
14. Връчването на награда на печелившия участник се извършва чрез изпращане по куриер на адрес, посочен от Участника в срок до 15 (петнадесет) дни след уведомяване на печелившия участник.
15. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ТОМБОЛАТА
16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Томболата на Интернет страница: www.fonio.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
17. С попълването и изпращането/ подаването на талона за участие, Участниците в томболата се съгласяват да участват в промоционални събития и публикации в медиите, в случай че бъдат изтеглени като Печеливши.
 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
18. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Томболата, при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
19. Томболата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Томболата, както и за осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно продукти и услуги на „Фонио” ЕООД). Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Томболата и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство и само за целите, посочени в настоящата Томбола. Всеки един участник има право на достъп до личните си данни, както и да ги променя.
20. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА
21. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Томболата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
22. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Томболата, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Томболата.
23. Всеки участник в Томболата може да отиде на място в офис на Организатора или да позвъни на безплатен номер 0800 20 123, където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с томболата.
24. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата томбола, ще бъде надлежно публикувана на Интернет страница www.fonio.bg
25. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Томболата се решава по взаимна уговорка.
Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.