Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Общи условия на играта

Общи условия на играта
Общи условия на играта

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „Играй и Спечели: Тапи за уши Pluggerz, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от Фонио ЕООД, с централен офис в град София, ул. „Хан Аспарух” 31, наричано по-нататък „Организатор”.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват на www.facebook.com/fonio.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.  

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.facebook.com/fonio.bg

2.4. С участието си в Играта,  участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват за наградата всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/fonio.bg, както и лица от 13 до 18 години при съгласие на родител, живеещи на територията на Република България и притежаващи активна регистрация в www.facebook.com/fonio.bg 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира в 16.00 ч. на 12.04.2018 г. и продължава до 11.00 ч. на 20.04.2018г. 

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. В края на играта се раздават 2 (две) награди – тапи за уши за сън Pluggerz

 6.2. Всеки участник може да спечели еднократно

  • Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта, може да играе  на интернет адрес www.facebook.com/fonio.bg и има шанс да спечели описаната в Част 6 от правилата награда. .

7.2. Желаещите да участват в Играта на „Фонио ЕООД” трябва:

  • Да имат валидна регистрация във Фейсбук;
  • Да отговорят вярно на задачата в коментар под публикацията
  • Да споделят публикацията публично и да харесат страницата

 

ЧАСТ  8.  ПРОЦЕДУРА НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Наградите се присъждат на участниците, отговарящи на условията в част 7. На случаен принцип се избират двама печеливши на 20 април 2018 (петък) в 11ч. Участниците, спечелили награда  ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на „Фонио ЕООД”. Награди се доставят безплатно на печелившите участници до офис на Еконт в посочения от тях град.

 

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

 9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

 

ЧАСТ 10.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Промоцията е отворена за участие на всички физически лица на територията на България. Ако наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие и на негов родител/попечител. В случай че печеливш участник е малолетно лице, получаването на наградата може да стане само от негов родител/настойник. 10.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.  10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.