Безплатен телефон

0800 20 123
0800 20 123

Безплатен телефон

0800 20 123

Целева помощ от Агенция "Социално Подпомагане"

Информация, ред и условия за получаване на целева помощ от Агенция „Социално Подпомагане” (АСП) за закупуване на помощни средства

В случай, че имате слухова загуба, то вие можете да получите финансова помощ от Агенция социално подпомагане. Необходимите документи за отпускане на целева помощ за закупуване на дигитални слухови апарати са:

1. Преминавате през изследване на слуха и получавате аудиограма, която удостоверява Вашата слухова загуба.

2. С получената аудиограма се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол¹.

3. Медицинския протокол се подава заедно с Молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за закупуване на 1 слухов апарат и 20 батерии (за деца, учащи и студенти – 2 апарата и 40 батерии).

4. До 10 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка (по избор)².

5. С получената сума и изследването на слуха (аудиограмата от медицинския протокол) заповядайте за избор, настройка и получаване на нов дигитален слухов апарат PHONAK в Център за слуха FONIO.

 

 

Парични помощи, отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на цифрови слухови апарати:

  • Цифрови слухови апарати за пенсионери и неосигурени лица - 1 бр. на всеки 6 год. - 170 лв.

  • Цифрови слухови апарати за работещи/осигурени лица - 1 бр. на всеки 5 год. - 480 лв.

  • Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:

                  - Едностранно - 1 бр. на всеки 3 год. - 800 лв.

                  - Двустранно - 2 бр. на всеки 3 год. - 1600 лв.

  • Батерии за слухови апарати - 20 бр. всяка година - 1.20 лв./бр.

Слуховите апарати се подменят след изтичане на експлоатационния срок. Всеки слухов апарат може да бъде ремонтиран еднократно с държавна помощ.  Сумата, която се отпуска за ремонта варира спрямо оставащия период за ползване. Фонио ЕООД издава необходимите документи. Слеващите ремонти са за сметка на клиента.

 


 

¹ ​Медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК за ушни, носни и гърлени болести (УНГ). За децата до 18-годишна възраст медицинските протоколи на ЛКК по УНГ болести се издават от ИСУЛ и Военномедицинска Академия.

² Ако имате издаден Медицински протокол от ЛКК - можете да закупите веднага слуховия апарат и батериите със собствени средства, като полагащата Ви се сума/до лимита на помощта от ДСП/ ще Ви бъде възстановена в кратки срокове от Социалната служба срещу представяне на издадените Ви от нас фактура и приемо-предавателен протокол.

 


 

ФОНИО ЕООД е лицензирана фирма с Удостоверение за Регистрация №338/01.10.2014 г., издадено от Министерство на Труда и Социалната Политика - Агенция за Хората с Увреждания.